תחומי פעילות המחלקה

 • הקמתם, ארגונם והפעלתם הנכונה של המשאבים המינהליים והנוהליים של הרשות המקומית.
 • הקמתם, ארגונם והפעלתם הנכונה של יחידות המטה ואנשי המטה של הרשות המקומית בתחומי ניהול.
 • השתתפות וליווי ארגוני של ישיבות המועצה והוועדות
 • מעקב אחר ביצוע החלטות ראש הרשות, המועצה והוועדות.
 • הכנת תוכניות עבודה רב שנתיות ושנתיות בהתאם לתוכניות הפעולה של ראש הרשות והמועצה.
 • גיבוש מדיניות בנושאי המינהל והניהול של כל יחידות הרשות.
 • גיבוש נהלים, טפסים ודפוסי עבודה ברשות המקומית, בהתאם לחוקים, לכללי האתיקה והמינהל התקין.
 • אחריות לניהול-על של יחידות המינהל הכללי הנמצאות באחריותו.
 • גיבוש מדיניות כח-אדם, מעקב אחר מסגרת "שיא כח אדם", ועדכונה לקראת אישורה במועצת הרשות, יחד עם המסגרת התקציבית של כח האדם ברשות המקומית, לקראת שנת תקציב חדשה.
 • טיפול במשאבי אנוש של הרשות המקומית – גיוס, קליטה והשמה, תנאי שירות, הדרכה ופיתוח העובד, קידום עובדים, משמעת, פרישה ותשלומי שכר עובדים.
 • פעילויות קישור וייצוג בתוך הרשות המקומית (תיאום והעברת מידע) כלפי התושבים (תלונות, בירורים, מידע, תיאומים) ומוסדות וגורמים שונים (כנסים, אירועים), דוברות.
 • ארגון אירועים, טקסים, ופעילויות מיוחדות.
 • ארגון הבחירות המוניצפאליות בתחומי הרשות המקומית.
 • הכנת מכרזים ופרסומם, ניהול אינוונטר.
 • חוזים והתקשרויות עם ספקים וקבלנים, טיפול בביטוחי המועצה.
 • פיקוח על נכסי דלא-ניידי של הרשויות המקומיות.
 • היערכות לשירותי חירום והצלה באירועי בטחון ובאסונות אזרחיים המוניים.
 • ארכיב הרשות המקומית וארכיון היסטורי של הישוב.
 • טיפול בחוקי עזר ופירסומם.
 • אחריות על פניות הציבור. קבלת תלונות בכתב (בלבד) מתושבי היישוב, בדיקת הפניות עם יחידות המועצה.   במקרה של איתור ליקויים, מתן הוראה לתקנם.   מתן תשובה לכל פונה.