חוק ומנהל
מליאת המועצה המקומית לקיה: הרכב וטלפונים
על פי סעיף 146 לצו המועצות המקומיות א', פרק א', המועצה מוסמכת לפעול בכל עניין הנוגע לציבור בתחום המועצה, תוך כדי הקפדה על הוראות שר הפנים והחוק.

הסמכויות מגוונות והן כוללות בין היתר: קיום סדר, שלטון תקין וביטחון; חיקוק חוקי עזר; פיתוח תחום המועצה,שיפורו וקידום ענייניהם הכלכליים, הסוציאלים, החברתיים והתרבותיים של התושבים או של חלק מהם. המועצה פועלת בין היתר באמצעות ועדות חובה או רשות המוקמות על ידיה.