חוקי העזר הם חוקים שמתקינה הרשות המקומית, בעזרתם מתאפשר לרשות המקומית למלא את תפקידיה לפעול לפי סמכויותיה ולהסדיר את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים, זאת כדי לשמור על טובת הציבור, בריאותו וביטחונו.

חוקים אלו נחקקים בדרך כלל בנושאים הקשורים לתחום איכות הסביבה, להסדרת החניה, לתליית מודעות ושלטים, לסלילת כבישים ומדרכות, תיעול וניקוז, להסדרת השמירה, להחזקת מקלטים ולפיקוח על בעלי חיים והחזקתם.

נוסח חוקי העזר מובא לנוחיות הציבור. הנוסח המחייב הינו הנוסח המפורסם ברשומות. 

 

חוקי העזר הקיימים בלקיה כיום:

חוק עזר איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירה על הניקיון התשע"ח 2018

חוק עזר שילוט

סלילה ותיעול

חוק עזר חניה